Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie koncepcji graficznej wraz z projektem makiety, fotoedycją, składem, łamaniem oraz realizację poligraficzną monografii Pisza.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu zaprasza do złożenia ofert na:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie koncepcji graficznej wraz z projektem makiety, fotoedycją, składem, łamaniem oraz realizację poligraficzną monografii Pisza.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji graficznej wraz z projektem makiety, fotoedycją, składem, łamaniem oraz realizację poligraficzną monografii Pisza o następujących parametrach:

Format 165x235

Objętość: edycja II tomowa, nie mniej niż 1100 stron, alonż 8 stron, wklejka z kalki zadrukowanej jednostronnie

Papier Sora mat arte 115g

Druk środka 4+4 (pełnokolorowy)

Oprawa twarda, szyta, tasiemka, grzbiet wyoblony

Wyklejka druk 1+1

Oklejka 4+0 + folia matowa

Nakład 1500 egz.

Pakowanie w folię termokurczliwą

Ponadto:

  1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.

2. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, do dnia 13.07.2021 r. do godz. 12.00.3. Termin wykonania zamówienia:

Opracowanie wstępnej koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia (do akceptacji Zamawiającego) – do dnia 30 lipca 2021 r. Realizacja poligraficzna do dnia 30 września 2021r.4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zaproszenia) i zawierać:

- oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia;

- oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie w razie wyboru oferty do zawarcia umowy;

- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- informacje na temat doświadczenia zawodowego Wykonawcy, tj. informacje na temat należytego wykonania w ciągu ostatnich 5 lat opracowań graficznych publikacji o charakterze naukowym, kulturalnym lub historycznym na rzecz państwowej lub samorządowej instytucji kultury (wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie przez Zamawiającego)

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym w następujący sposób:

Oferta na: Wykonanie koncepcji graficznej wraz z projektem makiety, fotoedycją, składem, łamaniem oraz realizację poligraficzną monografii Pisza.

Opakowanie oprócz opisu jw. winno zawierać nazwę i adres wykonawcy zadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2021r., o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i jego wagą procentową:

- najniższa cena brutto - 20%

- doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 80%

2) Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.

3) Oferta o najwyższej ilości uzyskanych punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4) Ilość punktów w kryterium „najniższa cena brutto” będzie przyznawana ofertom z zastosowaniem następującego wzoru:

C min.

C = ---------------------- x 20 [pkt]

C bad.

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej

C min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad.- cena brutto oferty badanej

  1. Ilość punktów w kryterium „doświadczenie zawodowe Wykonawcy” będzie przyznawana za wykazane przez Wykonawcę (w formularzu ofertowym) doświadczenie w opracowaniu graficznym publikacji o charakterze naukowym, kulturalnym lub historycznym na rzecz państwowej lub samorządowej instytucji kultury:

- za należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat opracowania graficznego publikacji o charakterze naukowym, kulturalnym lub historycznym na rzecz państwowej lub samorządowej instytucji kultury – za każde opracowanie wykazane w formularzu ofertowym – 10 pkt. (jednak nie więcej niż 80 pkt.).

  1. Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej – dr Aneta Karwowska, tel. 87 4232264, kom. 606418714, e-mail; mzppisz@wp.pl

  2. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert.

6. Dodatkowe informacje:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o czym niezwłocznie informuje kierownika referatu zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie kierownik referatu zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Odrzuca się ofertę jeżeli:

1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;

2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu kierownika zamawiającego;

5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z  Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 lip 2021 12:09
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lip 2021 12:16
Opublikował(a): Aneta Karwowska
Zaakceptował(a): Aneta Karwowska
Artykuł był czytany: 86 razy