Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

Przygotowanie dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu” .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu zaprasza do złożenia ofert na:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu” . Zakres oferty obejmuje pomieszczenia na 1 piętrze budynku o łącznej powierzchni 138,14 mkw.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • Przygotowanie koncepcji modernizacji infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu inwestorskim obejmującej pomieszczenia na 1 piętrze budynku o łącznej powierzchni 138,14 mkw.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim obejmującej

pomieszczenia na 1 piętrze budynku o łącznej powierzchni 138,14 mkw.

 • Plan przestrzeni, rzut z rozmieszczeniem wszystkich projektowanych elementów;
 • Kłady ścian ze wskazaniem wszystkim elementów i z wymiarowaniem;
 • Szczegółowe projekty wszystkich elementów wyposażenia na wymiar;
 • Model 3d projektowanej przestrzeni;
 • Wizualizacje projektowanych przestrzeni (minimum 5 sztuk) + wizualizacje robocze na etapie konsultacji;
 • Opis w zakresie rozwiązań aranżacyjnych –  dobór materiałów i kolorystyki;
 • Dobór i specyfikacja urządzeń multimedialnych;
 • Dobór wyposażenia;
 • Dobór oświetlenia;
 • Kosztorys inwestorski realizacji całego przedsięwzięcia;
 • Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;
 • Uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytku;
 • Projekt elektryczny w zakresie:
  • - Instalacja oświetlenia podstawowego
  • - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego/kierunkowego
  • - Instalacja gniazd 230V, wypustów 230V/400V
  • - Instalacja odgromowa (opcjonalnie)
  • - Wyłącznik pożarowy prądu
  • - Rozdzielnie elektryczne
  • - Instalacja CCTV
  • - Instalacja SSWiN
  • - Instalacja Sieci LAN

Ponadto:

 • Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
 • Wykonawca ma obowiązek dołączenia do protokołu przekazania dokumentacji oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;
 • Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów. Podanie przez Wykonawcę w opracowaniu znaków towarowych, patentów czy pochodzenia bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia nie zostanie dostatecznie opisany za pomocą dokładnych określeń Zamawiający uzna za wadę opracowania.
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę, w tym w szczególności dokumentację projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
 • Dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisów prawa.
 • Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa zostanie sporządzona przy uwzględnieniu wszelkich sugestii i uwag Zamawiającego zgodnych z przepisami prawa, o których mowa powyżej.
 • Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych (przy zachowaniu zasad wynikających z Pzp). W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „lub równoważne” oraz szczegółowy opis warunku równoważności. 
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście lub pocztą na adres Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, do dnia  17.05.2021 r. do godz. 12.00.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Przekazanie kompletnej dokumentacji do dnia 15.07.2021 r.

 Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zaproszenia) i zawierać:

-  oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia;

- oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie w razie wyboru oferty do zawarcia umowy;

- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym w następujący sposób:

Oferta na: Przygotowanie dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu”.

Opakowanie oprócz opisu jw. winno zawierać nazwę i adres wykonawcy zadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2021r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
 • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą procentową:

                        - najniższa cena brutto                                                       - 100 %.

       2) Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.

3) Oferta o najwyższej ilości uzyskanych punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4) Ilość punktów w kryterium „najniższa cena brutto” będzie przyznawana pozostałym ofertom z zastosowaniem następującego wzoru:

            C min.

C = ----------------------  x 100 pkt.

            C bad.

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej

C min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad.- cena brutto oferty badanej

 • Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej – dr Aneta Karwowska, tel. 87 4232264, kom.606417714, e-mail; mzppisz@wp.pl
 • O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert.
 1. Dodatkowe informacje:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający  może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o czym niezwłocznie informuje kierownika referatu zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie kierownik referatu zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Odrzuca  się ofertę jeżeli:

1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;

2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu kierownika referatu zamawiającego;

5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do  zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z  Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

Załączniki:

1) formularz ofertowy

2) rzut piętra

3) projekt umowy

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2021 09:43
Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2021 09:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lip 2021 12:18
Opublikował(a): Aneta Karwowska
Zaakceptował(a): Aneta Karwowska
Artykuł był czytany: 132 razy